Biuro AKCEPTO Magdalena Rudnik, (os. Akademickie 6/51, 31-866 Kraków), biuro: ul. Skarżyńskiego 2/16, Krakow, szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Z tej przyczyny każda korespondencja kierowana do nas, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail, podlega naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych oraz niniejszej Polityce Prywatności. Dokumenty te dotyczą także użytkowników strony www.akcepto.pl. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, lub kieruje do nas korespondencje, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

NFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych („Rozporządzenie”). Wobec powyższego przedstawiamy informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych. Administrator danych i podmiot przetwarzający Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa Wspólnota”). W okresie obowiązywania umowy o administrowanie nieruchomością wspólną zawartą pomiędzy Wspólnotą oraz AKCEPTO Magdalena Rudnik („Umowa o administrowanie”) podmiotem przetwarzającym dane jest AKCEPTO Magdalena Rudnik („AKCEPTO”) (NIP: 6792179815, REGON: 368623960), z siedzibą w Krakowie, os. Akademickie 6/51. (biuro@akcepto.pl, tel. +48 514 300 969).
  2. Pełnomocnik ds. ochrony danych. Z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych możecie Państwo skontaktować się pisząc na adres pocztowy AKCEPTO Magdalena Rudnik lub adres elektroniczny biuro@akcepto.pl z dopiskiem „pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych”.
  3. Cele przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania nieruchomością, tj. w celu realizacji celów, praw i obowiązków Wspólnoty, które wynikają z przepisów prawa, w szczególności z przepisów Ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716) („Ustawa o własności lokali”), tj. m. in.: – prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i przypadających im udziałów nieruchomości wspólnej; – przygotowanie naliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, wysokości zaliczek dotyczących opłat eksploatacyjnych oraz funduszu remontowego; – prowadzenie rozliczeń zaliczek miesięcznych wpłacanych przez właścicieli lokali z tytułu utrzymania części nieruchomości wspólnej, kosztów zużytych mediów (woda na podstawie liczników raz na pól roku) oraz funduszu remontowego; – monitowanie płatności dokonywanych przez właścicieli i najemców, – prowadzenie windykacji w trybie upominawczym opłat należnych od właścicieli z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólna funduszu remontowego oraz z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z części nieruchomości wspólnej.
  4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi Ustawa o własności lokali, art. 6 ust. 1 lit. b, c lub lit. f Rozporządzenia. Przetwarzanie danych osobowych przez AKCEPTO odbywa się na podstawie zawartej ze Wspólnotą Umowy o administrowanie. Udostępnianie danych osobowych Państwa dane mogą być udostępnione: – podmiotom i organom, którym Wspólnota jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Wspólnoty danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa, – podmiotom, którym Wspólnota powierzyła wykonywanie czynności administracyjnych lub księgowych związanych z działalnością prowadzoną przez Wspólnotę, – przedstawicielom Wspólnoty, w związku z prowadzonymi przez nią sprawami związanymi z zadaniami określonymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o własności lokali, – po wyrażeniu przez Państwa zgody, osobom trzecim wykonującym konserwacje, naprawy i inne usługi dotyczące nieruchomości, jeśli kontakt z Państwem jest niezbędny w celu skutecznego wykonania pracy / usługi.
  5. Okres przechowywania danych. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Wspólnotę przez okres, w którym jesteście Państwo członkami lub kontrahentami Wspólnoty lub okres niezbędny do dochodzenia roszczeń Wspólnoty lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Wspólnoty, na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń.
  6. Skarga do organu nadzorczego. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przysługujące prawa dotyczące przetwarzania danych W związku z przetwarzaniem danych przez Wspólnotę posiadacie Państwo: – prawo dostępu do danych osobowych, – prawo do informacji odnośnie celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorcach, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, okres przechowywania danych – prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, – prawo do przenoszenia danych, – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, – jeśli dane nie zostały uzyskane od osoby, której dotyczą – prawo uzyskania wszelkich informacji o źródle ich pochodzenia.
  7. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą Państwa dane osobowe mogą pochodzić od podmiotu przetwarzającego dane, przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika, pracodawcy, strony umowy zawartej ze Wspólnotą oraz ze źródeł powszechnie dostępnych. Wymóg podania danych Korzystanie z Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji celów określonych powyżej, tj. dla realizacji celów wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o własności lokali. Zautomatyzowanie / profilowanie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, jedynie w celach wynikających z realizacji przepisów prawa, w szczególności Ustawy o własności lokali. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
O nasAKCEPTO
AKCEPTO Magdalena Rudnik
Kompleksowa obsługa nieruchomości – od zakupu do zamieszkania
LokalizacjaAdres biura
Skontaktuj się z namiKontakt